Ogólnopolskie Forum Podatki 2020

Nowelizacja ustaw podatkowych

28 stycznia 2020 - 29 stycznia 2020, Warszawa, Hotel Marriott

Agenda

Dzień 1

28.01.2020 - Podatek od towarów i usług

Hubert Grzyb
Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych

1. Quick fixes - zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • a. Nowe wymogi dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

 • b. Nowe przesłanki do uznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • c. Uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych

 • d. Nowe zasady i warunki dla składów konsygnacyjnych

 

2. Zmiany w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw (pakiet paliwowy).

3. Zmiany w imporcie towarów.

9.30 - 11.30
Uszczelnianie podatku VAT poprzez płatności

1. Biała lista podatników VAT jako narzędzie należytej staranności podatnika – ustawa z 12 kwietnia 2019r. o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • jakie informacje znajdują się w nowym rejestrze podatników VAT i czemu mają one służyć

 • rachunki bankowe w rejestrze podatników czemu maja służyć i jakie będą konsekwencje braku ich ujawnienia

 • co z rachunkami zagranicznych podatników rozliczających podatek VAT w Polsce

 • co z rachunkami wirtualnymi

 • transakcje pomiędzy przedsiębiorcami – kiedy obowiązkowa zapłata na ujawniony rachunek bankowy

 • co to jest jednorazowa transakcja i jaki ma wpływ na rozliczenia podatkowe

 • sankcje i kary za brak rachunków bankowych

 • sankcje i kary za zapłatę na nieujawniony rachunek bankowy

 • solidarna odpowiedzialność w VAT

 • brak kosztów w PIT/CIT

 • jak uniknąć negatywnych konsekwencji w związku z brakiem rachunku bankowego w rejestrze podatników


2. Obowiązkowy split paymant i solidarna odpowiedzialność podatkowa za rozliczenia VAT – ustawa z 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 

 • mechanizm podzielonej płatności dobrowolny i obowiązkowy – podobieństwa i różnice

 • załącznik 15 podstawą dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

 • obowiązkowe elementy faktury VAT w przypadku obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności 

 • sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności

 • MPP a płatność w sklepie i placówce detalicznej (karta kredytowa, płatnicza)

 • zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji (MPP a zaliczka, płatności zbiorcze, nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT)

 • odpowiedzialność solidarna nabywcy za towary z załącznika Nr 15 na faktury poniżej 15 tys. zł

 • jak uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nowymi przepisami

  

Aneta Lech
11.45 - 13.45
Karolina Gierszewska
Zmiany w zakresie rozliczania i dokumentowania podatku VAT w transakcjach krajowych

1. Matryca stawek VAT i terminy wejścia w życie nowych regulacji - ustawa z 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT (kody CN i PKWiU z 2015r)

 • nowe załączniki zwierające listę towarów i usług opodatkowanych stawkami 5% i 8% VAT

 • zmiany w zakresie stawek VAT na książki i czasopisma – 1 listopad 2019

 • zmiany w zakresie pozostałych stawek VAT – 1 kwiecień 2020

 • zmiany dotyczące stosowania VAT w rolnictwie

 • Wiążąca Informacja Stawkowa - co to jest i jaką będzie pełnić rolę przy ustalaniu stawek VAT

 • wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej wyłącznie w formie elektronicznej


2. Nowe zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej:

 

 • faktura dla transakcji uprzednio udokumentowanej paragonem – nowe zasady wystawiania

 • sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za faktury wystawione do paragonów bez NIP-u nabywcy

 • czy użytkowane kasy fiskalne mają techniczne możliwości podania NIP-u nabywcy na paragonie


3. Kasy on-line - rewolucja w raportowaniu sprzedaży w czasie rzeczywistym:

 • kasy online raportujące sprzedaż w xml czyli JPK_Paragon

 • terminy i zasady wdrożenia nowych kas fiskalnych

 • terminy stosowania „starych kas fiskalnych”

 • terminy wdrożenia kas online w branżach „wrażliwych”

 • nowe obowiązki i nowe zasady ewidencjonowania sprzedaży detalicznej przy użyciu wszystkich typów kas fiskalnych

 • ulga tylko na zakup kas online – zasady rozliczania i obowiązek zwrotu

 • sankcje za brak obowiązkowych przeglądów technicznych

 


 

 

14.30 - 16.15
Nowe zasady raportingu podatkowego w zakresie VAT

1. Zmiany dotyczące możliwości korzystania z kwartalnych rozliczeń VAT:

 • wyłączenia możliwości rozliczeń kwartalnych ze względu na nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – nowy załącznik Nr 15 do ustawy o VAT

 • przepisy przejściowe


2. JPK_VAT w nowej odsłonie – ustawa z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:


a. rola JPK w kontroli podatników
b. likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowych plików ewidencyjno-rozliczeniowych JPK_V7M i JPK_V7K
nowe wymogi ewidencyjne VAT:

 • raportowanie kodu transakcji

 • raportowanie kodu dokumentu

 • zmiany w terminach raportowania transakcji udokumentowanych za pomocą kas fiskalnych, do których wystawiono faktury VAT

c. terminy wdrożenia nowego JPK_VAT

 • 1 kwiecień 2020r. przez dużych podatników

 • 1 lipiec 2020r. przez pozostałych podatników

d. kary i sankcje za błędy w JPK:

 • kara administracyjna 500 zł

 • kary grzywny z kks

 


 


 

Marek Sporny
16.30 - 18.00

Dzień 2

29.01.2020 - Podatki dochodowe - Zmiany CIT / PIT -  2020

Marcin Górski
Terminy płatności w obrocie gospodarczym oraz ulga na złe długi

 1. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy.

 2.  Status podmiotu, a termin płatności.

 3.  Termin płatności w przypadku jeżeli dłużnikiem jest podmiot prywatny.

 4.  Termin płatności w przypadku jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny.

 5.  Raportowanie o terminach płatności.

 6.  Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym.

 7.  Ulga na złe długi w rozliczeniu miesięcznym.

 8.  Kiedy korekta dochodu?

 9.  Kiedy korekta straty?

 10.  Jak postępować w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodem?

 11.  Wymagania formalne.

9.30 - 11.30
11.45 - 13.30
Zmiany w zakresie podmiotów powiązanych
 1. Ogóle informacje na temat podmiotów powiązanych oraz zmian.

 2.  Szczegółowa analiza dokumentu TP-R.

Marcin Górski
Paweł Dymlang
Zmiany w zakresie podmiotów powiązanych
 1. Zwolnienie przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do 26 roku życia.

 2.  Zmiany w zakresie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

14.15 - 15.45
Analiza bieżącego orzecznictwa CIT i PIT
Radosław Kowalski
16.00 - 17.30
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Cena promocyjna obowiązuje do
10 stycznia 2020