Asset 10.png

OGÓLNOPOLSKIE FORUM

PODATKI 2021

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ TWOJĄ FIRMĘ?

SLIM VAT,  SPÓŁKI KOMANDYTOWE JAKO PODATNICY CIT

ORAZ CIT ESTOŃSKI.

(PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH)

Termin: 2021.01.28 - 2021.01.29

 

PROGRAM

28.01.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

Spółki

komandytowe jako

podatnicy CIT oraz

CIT Estoński

 

 

Marcin

Górski

prawnik,

doradca

podatkowy

9.00 – 10.30
Spółki komandytowe oraz spółki jawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych
 1. Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej.  Wyłączenie spod regulacji - spółki jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych – obowiązki informacyjne.    

 2. Istota opodatkowania spółki komandytowej oraz spółki jawnej do 31 grudnia 2020 r. oraz istota opodatkowania spółki komandytowej po 1 stycznia 2021 r. Opodatkowanie na poziomie spółki oraz opodatkowanie na poziomie wspólników. 

 3. Jak ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód do opodatkowania? Co z podatkiem u źródła? Zakres zwolnienia na poziomie wspólników.

 4. Regulacje przejściowe. Co z zyskami zatrzymanymi w spółce? Co z możliwością rozliczenia strat z lat ubiegłych? Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami prawnymi. Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi. Możliwość odroczenia nowej regulacji.

 

    

10.30 – 10.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.
 

10.45 – 12.15
Estoński CIT
 1. Istota regulacji.  Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.  Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny – możliwość wcześniejszego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.  Dobór wariantu do zakładanego modelu biznesowego oraz do zamierzonych działań inwestycyjnych. 

 2. Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

  • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako zryczałtowana forma opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

  • Zakres podmiotowy.  Kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych? Analiza poszczególnych warunków.

  • Warunek wysokości przychodów. Kiedy przychody? Kiedy średnie przychody? Czy kwota netto? Czy kwota brutto? Co w przypadku utraty tego warunku? Jak liczyć
   w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek struktury przychodów. Przychody czynne a przychody bierne. Pozostałe przychody ograniczające lub wyłączające możliwość zastosowania ryczałtu. Jak liczyć w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek dotyczący zatrudnienia. Jak w przypadku zatrudnienia na umowę 
   o pracę? Jak w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną? Przeliczenie na pełne etaty. Znaczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

   Zatrudnienie a rok podatkowy. Jak w przypadku małych podatników?

  • Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek dotyczący formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz powiazań kapitałowych.

  • Warunek dotyczący zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawozdawczości finansowej.

  • Oświadczenie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Analiza dokumentu oraz termin i tryb złożenia. 

  • Okres stosowania ryczałtu. Możliwość rezygnacji. Możliwość rezygnacji w okresie przejściowym. Zagadnienie roku podatkowego. Rok podatkowy a rok obrotowy. 

  • Prawa i obowiązki w okresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Sprawozdawczość rachunkowa a sprawozdawczość podatkowa. Kiedy i w jakim zakresie nie stosujemy przepisów podatkowych?

  • Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Zasada ogólna.
   Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą?
   Jak w przypadku małych podatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami? O jakie nakłady inwestycyjne chodzi? Jak liczyć nakłady inwestycyjne? Wartość referencyjna dla liczenia wzrostu nakładów inwestycyjnych? Wypłata wynagrodzeń jako alternatywa dla ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

  • Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania. Wypłata zysku albo przeznaczenie zysku na pokrycie strat jako podstawowy przedmiot oraz podstawa opodatkowania.  Kiedy ukryte zyski? Inne przypadki przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania.

  • Stawka podatku. Zasada ogólna. Jak w przypadku mały chpodatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami? Kiedy obniżenie stawki podstawowej?  Kiedy domiar zobowiązania? Odliczenia na poziomie wspólników. 

  • Co przed oraz po ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych? Uzgodnienie pozycji rachunkowych z pozycjami podatkowymi. Możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej. 

 3.   Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny.

  • Specjalny fundusz inwestycyjny jako preferencja podatkowa w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych.

  • Zakres podmioty. Kto może skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Analiza poszczególnych warunków.

  • Odpis na fundusz jako koszt uzyskania przychodów. Zapis rachunkowy. Wpłata na rachunek.  Źródło pochodzenia środków.  Obowiązek wydatkowania na cele inwestycyjne. O jakie cele inwestycyjne chodzi? Termin wydatkowania. Możliwość przedłużenia terminu wydatkowania.

  • Co w przypadku naruszenia warunków. Sankcja po stronie przychodowej. Sankcja po stronie kosztowej.

12.15 – 12.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

12.45 – 14.15
Wybrane świadczenia na rzecz pracowników i zasady ich opodatkowania bądź zwolnienia w podatku PIT
 1. Stosunek pracy jako źródło przychodów;

 2. Zakres przychodów ze źródła stosunek pracy (wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne, darowizny).

 3. Możliwości zastosowania zwolnień w podatku PIT (art. 21) dla świadczeń wypłacanych pracownikom.

 4. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r i jego wpływ na zwolnienie
  w zakresie świadczeń pracowniczych.

 5. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników i ewentualne możliwości ich zwolnienia:

  • Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych

  • Zapomogi

  • Pożyczki

  • Dokształcanie pracowników

  • Świadczenia z zakresu BHP

  • Dopłaty do wypoczynku

14.15 – 14.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum

 

14.30 – 16.00
Zasady ustalania kosztów w podatku PIT dla źródeł opodatkowanych w sposób progresywny (stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, prawa majątkowe)
 1. Koszty uzyskania przychód ze źródła ze stosunku pracy:

  • Koszty zryczałtowane/podwyższone

  • Obowiązki płatnika w zakresie liczenia wartości kosztów (oświadczenie o podwyższonych kosztach podatkowych)

  • Możliwość stosowania kosztów w wysokości 50% przy stosunku pracy

 2. Koszty uzyskania przychodów z umowy zlecenia: Zastosowanie zasady zryczałtowanego opodatkowania umowy zlecenia.

 3. Koszty przy prawach majątkowych w tym w zakresie praw autorskich:

  • Zasada stosowania kosztów podatkowych w zakresie praw majątkowych (przykłady wypłat wynagrodzeń po zmarłym pracowniku).

  • Możliwości stosowania kosztów w wysokości 50% - pismo MF.

 

16.00 – 16.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

Podatek od osób fizycznych– wybrane zagadnienia

Jakub

Boberski

prawnik,

doradca

podatkowy

29.01.2021
Podatek od towarów i usług

Pakiet SLIM VAT

 

 

Hubert

Grzyb

prawnik, doradca podatkowy:

9.00 – 10.30
Pakiet SLIM VAT – czy rozliczenie VAT rzeczywiście się uprości?
 1. Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących sprzedażowych i zakupowych.

 2. Przeliczanie faktur w walucie po ujednoliconym kursie.

 3. Złagodzenie zakazu odliczania VAT od usług noclegowych.

 4. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

10.30 – 10.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum

10.45 – 12.15
Pakiet SLIM VAT – czy rozliczenie VAT rzeczywiście się uprości? 
 1. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 2. Zaliczki w eksporcie towarów – dłuższy czas na wywóz.

 3. Prezenty o małej wartości – nowy limit.

 4. Zmiany w systemie TAX FREE.

12.15 – 12.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

12.45 – 14.15
VAT w obrocie zagranicznym – zagadnienia praktyczne
 1. Poprawne ujęcie obowiązku podatkowego, w tym rozliczanie zaliczek.

 2. Odliczanie VAT od transakcji na odwrotnym obciążeniu.

 3. Transakcje łańcuchowe, w tym transakcje trójstronne uproszczone.

 4. Miejsce świadczenia usług, w tym problematyka stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.  

14.15 – 14.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

14.30 – 16.00
Istotne zmiany w sprzedaży e-commerce
 1. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej.

 2. Nowa procedura szczególna VAT-OSS.

 3. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

 4. Nowe obowiązki poboru i zapłaty VAT nałożone na platformy e-commerce.

16.00 – 16.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

VAT  w obrocie zagranicznym oraz istotne zmiany
w sprzedaży
e-commerce

Mariusz

Nowak

doradca podatkowy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.