top of page
Asset 10.png

OGÓLNOPOLSKIE FORUM

PODATKI 2021

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ TWOJĄ FIRMĘ?

SLIM VAT,  SPÓŁKI KOMANDYTOWE JAKO PODATNICY CIT

ORAZ CIT ESTOŃSKI.

(PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH)

Termin: 2021.01.28 - 2021.01.29

program

PROGRAM

28.01.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

Spółki

komandytowe jako

podatnicy CIT oraz

CIT Estoński

 

 

Marcin

Górski

prawnik,

doradca

podatkowy

9.00 – 10.30
Spółki komandytowe oraz spółki jawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych
 1. Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej.  Wyłączenie spod regulacji - spółki jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych – obowiązki informacyjne.    

 2. Istota opodatkowania spółki komandytowej oraz spółki jawnej do 31 grudnia 2020 r. oraz istota opodatkowania spółki komandytowej po 1 stycznia 2021 r. Opodatkowanie na poziomie spółki oraz opodatkowanie na poziomie wspólników. 

 3. Jak ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód do opodatkowania? Co z podatkiem u źródła? Zakres zwolnienia na poziomie wspólników.

 4. Regulacje przejściowe. Co z zyskami zatrzymanymi w spółce? Co z możliwością rozliczenia strat z lat ubiegłych? Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami prawnymi. Regulacja prawna w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi. Możliwość odroczenia nowej regulacji.

 

    

10.30 – 10.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.
 

10.45 – 12.15
Estoński CIT
 1. Istota regulacji.  Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.  Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny – możliwość wcześniejszego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.  Dobór wariantu do zakładanego modelu biznesowego oraz do zamierzonych działań inwestycyjnych. 

 2. Wariant pełny – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

  • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako zryczałtowana forma opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

  • Zakres podmiotowy.  Kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych? Analiza poszczególnych warunków.

  • Warunek wysokości przychodów. Kiedy przychody? Kiedy średnie przychody? Czy kwota netto? Czy kwota brutto? Co w przypadku utraty tego warunku? Jak liczyć
   w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek struktury przychodów. Przychody czynne a przychody bierne. Pozostałe przychody ograniczające lub wyłączające możliwość zastosowania ryczałtu. Jak liczyć w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek dotyczący zatrudnienia. Jak w przypadku zatrudnienia na umowę 
   o pracę? Jak w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną? Przeliczenie na pełne etaty. Znaczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

   Zatrudnienie a rok podatkowy. Jak w przypadku małych podatników?

  • Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy?

  • Warunek dotyczący formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz powiazań kapitałowych.

  • Warunek dotyczący zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawozdawczości finansowej.

  • Oświadczenie o wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Analiza dokumentu oraz termin i tryb złożenia. 

  • Okres stosowania ryczałtu. Możliwość rezygnacji. Możliwość rezygnacji w okresie przejściowym. Zagadnienie roku podatkowego. Rok podatkowy a rok obrotowy. 

  • Prawa i obowiązki w okresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Sprawozdawczość rachunkowa a sprawozdawczość podatkowa. Kiedy i w jakim zakresie nie stosujemy przepisów podatkowych?

  • Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Zasada ogólna.
   Jak w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą?
   Jak w przypadku małych podatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami? O jakie nakłady inwestycyjne chodzi? Jak liczyć nakłady inwestycyjne? Wartość referencyjna dla liczenia wzrostu nakładów inwestycyjnych? Wypłata wynagrodzeń jako alternatywa dla ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

  • Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania. Wypłata zysku albo przeznaczenie zysku na pokrycie strat jako podstawowy przedmiot oraz podstawa opodatkowania.  Kiedy ukryte zyski? Inne przypadki przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania.

  • Stawka podatku. Zasada ogólna. Jak w przypadku mały chpodatników oraz podatników zrównanych z małymi podatnikami? Kiedy obniżenie stawki podstawowej?  Kiedy domiar zobowiązania? Odliczenia na poziomie wspólników. 

  • Co przed oraz po ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych? Uzgodnienie pozycji rachunkowych z pozycjami podatkowymi. Możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej. 

 3.   Wariant uproszczony – specjalny fundusz inwestycyjny.

  • Specjalny fundusz inwestycyjny jako preferencja podatkowa w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych.

  • Zakres podmioty. Kto może skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Analiza poszczególnych warunków.

  • Odpis na fundusz jako koszt uzyskania przychodów. Zapis rachunkowy. Wpłata na rachunek.  Źródło pochodzenia środków.  Obowiązek wydatkowania na cele inwestycyjne. O jakie cele inwestycyjne chodzi? Termin wydatkowania. Możliwość przedłużenia terminu wydatkowania.

  • Co w przypadku naruszenia warunków. Sankcja po stronie przychodowej. Sankcja po stronie kosztowej.

12.15 – 12.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

12.45 – 14.15
Wybrane świadczenia na rzecz pracowników i zasady ich opodatkowania bądź zwolnienia w podatku PIT
 1. Stosunek pracy jako źródło przychodów;

 2. Zakres przychodów ze źródła stosunek pracy (wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne, darowizny).

 3. Możliwości zastosowania zwolnień w podatku PIT (art. 21) dla świadczeń wypłacanych pracownikom.

 4. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r i jego wpływ na zwolnienie
  w zakresie świadczeń pracowniczych.

 5. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników i ewentualne możliwości ich zwolnienia:

  • Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych

  • Zapomogi

  • Pożyczki

  • Dokształcanie pracowników

  • Świadczenia z zakresu BHP

  • Dopłaty do wypoczynku

14.15 – 14.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum

 

14.30 – 16.00
Zasady ustalania kosztów w podatku PIT dla źródeł opodatkowanych w sposób progresywny (stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, prawa majątkowe)
 1. Koszty uzyskania przychód ze źródła ze stosunku pracy:

  • Koszty zryczałtowane/podwyższone

  • Obowiązki płatnika w zakresie liczenia wartości kosztów (oświadczenie o podwyższonych kosztach podatkowych)

  • Możliwość stosowania kosztów w wysokości 50% przy stosunku pracy

 2. Koszty uzyskania przychodów z umowy zlecenia: Zastosowanie zasady zryczałtowanego opodatkowania umowy zlecenia.

 3. Koszty przy prawach majątkowych w tym w zakresie praw autorskich:

  • Zasada stosowania kosztów podatkowych w zakresie praw majątkowych (przykłady wypłat wynagrodzeń po zmarłym pracowniku).

  • Możliwości stosowania kosztów w wysokości 50% - pismo MF.

 

16.00 – 16.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

Podatek od osób fizycznych– wybrane zagadnienia

Jakub

Boberski

prawnik,

doradca

podatkowy

29.01.2021
Podatek od towarów i usług

Pakiet SLIM VAT

 

 

Hubert

Grzyb

prawnik, doradca podatkowy:

9.00 – 10.30
Pakiet SLIM VAT – czy rozliczenie VAT rzeczywiście się uprości?
 1. Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących sprzedażowych i zakupowych.

 2. Przeliczanie faktur w walucie po ujednoliconym kursie.

 3. Złagodzenie zakazu odliczania VAT od usług noclegowych.

 4. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

10.30 – 10.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum

10.45 – 12.15
Pakiet SLIM VAT – czy rozliczenie VAT rzeczywiście się uprości? 
 1. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 2. Zaliczki w eksporcie towarów – dłuższy czas na wywóz.

 3. Prezenty o małej wartości – nowy limit.

 4. Zmiany w systemie TAX FREE.

12.15 – 12.45 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

12.45 – 14.15
VAT w obrocie zagranicznym – zagadnienia praktyczne
 1. Poprawne ujęcie obowiązku podatkowego, w tym rozliczanie zaliczek.

 2. Odliczanie VAT od transakcji na odwrotnym obciążeniu.

 3. Transakcje łańcuchowe, w tym transakcje trójstronne uproszczone.

 4. Miejsce świadczenia usług, w tym problematyka stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.  

14.15 – 14.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

14.30 – 16.00
Istotne zmiany w sprzedaży e-commerce
 1. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej.

 2. Nowa procedura szczególna VAT-OSS.

 3. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

 4. Nowe obowiązki poboru i zapłaty VAT nałożone na platformy e-commerce.

16.00 – 16.30 – Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Forum.

VAT  w obrocie zagranicznym oraz istotne zmiany
w sprzedaży
e-commerce

Mariusz

Nowak

doradca podatkowy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
bottom of page